KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Grupa A.K.S. Poland informuje, iż:

1) Współadministratorami Danych Osobowych Pana/Pani jest:

  • Pierwszy współadministrator: A.K.S. Poland Sp. z o.o. NIP 8551532240
  • Drugi współadministrator A.K.S. Industries Sp. z o.o. NIP 8551531832
  • Trzeci współadministrator A.K.S. Coating Sp. z o.o. NIP 8551571820
  • Czwarty współadministrator A.K.S. Cables Sp. z o.o. NIP 8551557406
  • Piąty współadministrator A.K.S. Holding Sp. z o.o. NIP 8551531826

2) Grupa A.K.S. Poland dalej jako „ADO”;

3) W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

a) Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, co oznacza, że Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów przedkładając dokumenty aplikacyjne związane z rekrutacją u któregokolwiek Współadministratora.

b) Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw Właściciela danych osobowych, a Pierwszy Współadministrator odpowiada za zrealizowanie żądań Właściciela danych osobowych. To oznacza, że w każdym przypadku Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw właściciela danych osobowych Współadministratorowi lub Współadministratorom, którzy przetwarzali dane osobowych oraz Pierwszemu Współadministratorowi. Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za realizację żądania właściciela danych osobowych.

c) Na podstawie umowy o współadministrowaniu zbioru danych osobowych , Pierwszy Współadministrator prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym znajdują się zbiory danych osobowych pozostałych Współadministratorów. Każdy Współadministrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze Pierwszego Współadministratora.

4) Treść uzgodnień między Współadministratorami znajduje się na stronie internetowej http://aks.dk/pl/ i stanowi załącznik do Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

5) Inspektorem Ochrony Danych jest Przemysław Kilian, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod emailem – iod@aks-poland.pl

6) Dane osobowe są przetwarzane w celu należytego świadczenia przedmiotu umowy (dostawy/usługi/) przez ADO art. 6 pkt.1 lit a, b,f.

7) Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim.

8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

9) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odp. przepisów prawa.

10) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;

12) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług pomiędzy ADO a Panem/Panią;

13) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.